PERSONDATAPOLITIK

KM Maskiner A/S politik for behandling af personlige oplysninger

Information om behandling af persondata i KM Maskiner A/S

Generel oplysningspligt

Inden KM Maskiner A/S agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, virksomheden indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af denne hjemmeside

På vores hjemmeside tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger. (som fx dit navn, din adresse, dit konto nr., CVR -CPR-nummer eller e-mailadresse).

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt KM Maskiner A/S generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Sådan behandler vi personoplysninger i KM Maskiner A/S

 1. Indsamling og behandling af oplysninger

For at virksomheden kan betjene dig, har vi brug for dit navn, adresse, TLF-nr., evt. mail-adresse.

Desuden skal du oplyse formålet med, og det forventede omfang af dit kundeforhold i virksomheden.

Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig.

I virksomheden indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data, af hensyn til garantiforpligtelser mv.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer vi oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktion er gennemført.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi for at sikre os mod svig.

 1. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for KM Maskiner A/S behandling er den almindelige regulering og anden lovgivning, herunder

 • Hvidvaskloven
 • Skattekontrolloven
 • Bogføringsloven
 • Kreditaftaleloven
 • Betalingsloven
 • Databeskyttelsesloven
 1. Videregivelse og overførsel af oplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen, f.eks. ved anvendelse af underleverandører mv.

Misligholder du dine forpligtelser over for virksomheden, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

 1. Virksomhedens tavshedspligt og din ret til indsigt

Virksomhedens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i virksomheden.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til virksomhedens forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom virksomhedens know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

 1. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som virksomheden har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.
Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

 1. Begrænsning af behandling af oplysninger

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som virksomheden har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at virksomheden begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om virksomhedens legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav på sletning af de oplysninger, som virksomheden har registreret om dig, kan du i stedet anmode virksomheden om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Er behandling af de oplysninger, virksomheden har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Virksomheden har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt, for at gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil.

 1. Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

 1. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis virksomheden behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

 1. Klag over virksomhedens behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til virksomheden. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller .

Kontaktoplysninger på dataansvarlig (og evt. databeskyttelsesrådgiver)

Dataansvarlig er:

KM Maskiner A/S databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på